TBB – KVK KURULU KARARLARINA KARŞI İTİRAZ VE DAVA YOLLARI PROGRAMI

Kişisel Verileri Koruma Kurumu Hukuk İşleri Dairesi Başkanı Demet Keklikkıran ile Türkiye Barolar Birliği tarafından gerçekleştirilen 08.05.2020 tarihli “Kişisel Verileri Koruma Kurulu Kararlarına Karşı İtiraz ve Dava Yolları” adlı programdan çıkardığımız hatırlatıcı-uyarıcı kısa (informal) notlarımız; örnekler ve belirtilen noktaların tüm uygulayıcılara yardımcı olması dileğiyle.


Posted on November 2, 2020 by Av. Mehmet Şahin


Genel İlkeler

  1. Hukuka uygunluk; 108 sy. Sözleşme ve 181 sy. Ek Protokol hükümleri uygulamada unutulmamalıdır.
  2. Dürüstlük kuralına uygunluk; varlık yönetim şirketlerinin borç tahsili amacıyla taciz edici ve tehditkâr SMS’leri örnek gösterilmiştir.
  3. Doğru ve gerektiğinde güncel olma; veri sorumlusuna icrai karar alacağı takdirde “aktif özen yükümlülüğü” yüklenmiştir. Örnek: Bankaların kredi verme işlemleri ile ilgili, kişinin finansal bilgilerinin güncelliğinin esas olması.
  4. İşlendikleri amaç için bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma. Örnek: biyometrik veri takibi ile özellikle giriş çıkış kontrolü yapılan durumların bu ilkeye aykırılık teşkil ettiği belirtilmiştir.
  5. İlgili mevzuatta öngörülen ve işlendikleri amaç için gerekli süre kadar muhafaza etme; bir önceki ilkeyle yakından ilişki mevcut olup bu kapsamda bir kişisel veriyi yeniden kullanmak üzere muhafaza etmek bu ilkeye aykırılık teşkil edecektir.

İşleme Şartları

  1. Alenileştirme ile ilgili yaygın yanlışlar mevcut; alenileştirilen veri istenildiği gibi kullanılmamalıdır. Alenileştirme amacına uygun olarak kullanılmalıdır. Örnek: Ev ilanı verilen bir durumda başka amaçlarla o kişinin aranması.
  2. Meşru menfaat; en önemli öncelik menfaatin güncel ve halihazırda mevcut olmasıdır. Aynı zamanda diğer işleme şartlarının bulunmaması önem arz etmektedir. Örnek: KVK Kurulu Akaryakıt kararı.

Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi

KVK Kurulu 2018/10 sayılı özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi kapsamında alınması gerekli tedbirler kararı vurgulanmıştır.

İşyeri hekimi olmayan işyerlerinde sağlık bilgileri nasıl işlenecek?

6.maddeye ilişkin GDPR mukayesesi ile yeniden düzenleme yapılabileceği hakkında özeleştiri yapılmıştır. Cevap: Mümkün olduğunca işlenmeyecek, örneğin karartılacak. Mümkün olduğunca veri sorumlusu veri kayıt sistemine geçirmemeye çalışacak. Açık rıza son çare.

Fotoğraf biyometrik veri olabilir mi?

Biyometrik veri tartışması yapılabilir. Kimlik fotoğrafı özellikle kimlik teyidi için ayrıca bir teknik analize tabi tutuluyor ise biyometrik veri kategorisine girebilecektir.

Avukatların durumu: “Avukatlar veri sorumlusudur” tanımı yapılmıştır. (Daire Başkanı bu hususu kesin olarak belirtmiştir.)

Bazı avukatlık faaliyetleri 28.madde istisnalarına alınabilir mi?

Örnek: Borçlu ile ilk temas kurulduğu ilk anda aydınlatma yapılabilecektir. Bu faaliyet 28.maddede yer alan yargılama istisnalarına girmemektedir. (Daire Başkanı 28.madde istisnalarının AB tarafından çok eleştiri aldığını ve maddenin içeriğinin kısıtlanması gerektiğine ilişkin görüş bildirdi.)

İdari ve Teknik Tedbirler

İlgili ihlal/eylem hakkında veri sorumlusunun her türlü idari ve teknik tedbiri aldığına ilişkin tespit yapılabilirse idari yaptırım uygulanmayabilir. Ancak kişilere ilişkin cezai haller saklıdır.

İdari Para Cezaları ve İtiraz Yolları

  1. Kurul tarafından idari para cezalarına karşı itiraz yolu için tek yetkili merci Ankara Sulh Ceza Hakimlikleri. Süreç Kabahatler Kanunu genel hükümlere göre işletilmekte.
  2. İtiraz dilekçesinin Kurula sunulmasını müteakip Kurul savunmasını sunar. Somut olayın niteliğine göre bilirkişi incelemesine karar verilebildiği durumlar olabilmekteymiş.
  3. İdari para cezasının yanında idari yargı uygulama kapsamına giren bir husus varsa (yurtdışına veri aktarımının durdurulması örneği verildi) bunlar idari yargıda görülebilir. (Kanunun yürürlük tarihinden bu yana idari yargıda görülen dava olmadığı belirtildi.)
https://grc-legal.com/wp-content/uploads/2020/12/GRCLEGAL_Demet-Keklikkiran-KVK-Kurumu-Hukuk-Isleri-Daire-Baskani-Egitim.pdf